Regulamin sklepu

 


 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin zakupów (dalej: „Regulamin”) został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) i obowiązuje od dnia 23.03. 2015 roku.

2. Regulamin określa zasady składania zamówień, dokonywania zakupów, zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów, prawa i obowiązki Stron oraz zasady postępowania reklamacyjnego towarów nabytych w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem www.berberis.com.pl.

3. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: a) Internet Explorer w wersji MSIE 8.x lub nowszej, b) Firefox w wersji 7.x lub nowszej, c) Chrome 15.x, d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

4. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu Sklepu internetowego lub pobrać Regulamin i sporządzić jego wydruk.


II. DEFINICJE

1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, która złożyła Zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego.

2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarcza lub zawodową.

3. Sklep internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy dostępny pod domeną internetową www.berberis.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia i dokonywać zakupu Towarów.

4. Sprzedający – Julia Łozowska, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Berberis Julia Łozowska, ul. H. Kołłątaja 7/23; 15 – 774 Białystok; NIP: 542-283-40-32; REGON: 200819490; Tel. 660 708 311; adres poczty elektronicznej: sklep@berberis.com.pl

5. Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego.

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, za po średniactwem Sklepu internetowego.

7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta o zamiarze zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży Towaru, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna; Klient może złożyć Zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie internetowym, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

2. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia konta Klienta), należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając co najmniej dane osobowe oznaczone jako obowiązkowe, zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji Zamówienia. Rejestracja jest nieodpłatna.

3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie internetowym, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

4. Obsługa Sklepu internetowego dostępna jest dla Klientów wyłącznie w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach: 10.00 – 17.00.

5. Informacje o Towarach zamieszczone na stronie Sklepu internetowego (w szczególności dane, parametry techniczne, opisy, skład, zdjęcia, ceny) nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

6. Towary z przeznaczeniem do wyprzedaży oraz Towary promocyjne dostępne są do wyczerpania zapasów. Z powodu ograniczonej ilości powyższych Towarów, Zamówienia złożone po wyczerpaniu zapasów nie będą mogły być realizowane, o czym Klient zostanie poinformowany przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną.

7. Zamieszczone na stronie Sklepu internetowego ceny Towarów podane są w polskich złotych i stanowią kwoty brutto zawierające podatki, cła, w tym VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy Towaru.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen dostępnych w Sklepie internetowym Towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Powyższe nie dotyczy transakcji, które są już w toku realizacji.

IV. ZAMÓWIENIA

1. Klient może składać zamówienia na Towary dostępne w asortymencie Sklepu internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

2. W celu złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, należy:

a) wejść na stronę internetową www.berberis.com.pl,
b) zalogować się do Sklepu internetowego (dla zarejestrowanych Klientów);
c) dokonać wyboru Towaru, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
d) wybrać sposób dostawy Towaru i formę płatności;
e) uzupełnić dane osobowe oznaczone jako obowiązkowe, niezbędne do realizacji Zamówienia (dla Klientów niezarejestrowanych), zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji Umowy sprzedaży, które będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do prawidłowej realizacji zamówienia;
f) Kliknąć przycisk „Złóż zamówienie”.

3. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające m. in. opis wybranych Towarów, łączną cenę oraz inne koszty związane z realizacją Umowy sprzedaży.

4. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie”, potwierdzającego złożenie Zamówienia, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranych Towarów. W tym celu należy kierować się komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

5. Skuteczne i prawidłowe złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

6. Po złożeniu Zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania Zamówienia.

7. Jeżeli realizacja Zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Zamówienia złożone w dni robocze (poniedziałek – sobota) po godzinie 17.00, w niedzielę lub w inny dzień ustawowo wolny od pracy, będą weryfikowane i rozpatrywane przez Sprzedającego nie wcześniej niż w najbliższym dniu roboczym.

8. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia jest oświadczeniem Sprzedającego o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 5 powyżej i skutkuje zawarciem Umowy sprzedaży Towarów.


V. FORMY PŁATNOŚCI

1. Klient może wybrać jeden z następujących sposobów płatności:

a) Przelew - na rachunek bankowy Sprzedającego podany w wiadomości e-mail: potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w Art. IV pkt 7 Regulaminu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, o którym mowa w Art. IV pkt 8 Regulaminu. W tytule przelewu należy wskazać dane osobowe Klienta i numer Zamówienia;

b) Przelewem w systemie on-line PayU (opcja płatności natychmiastowej) – w przypadku wybrania tego sposobu płatności, po kliknięciu przycisku „Złóż zamówienie”, Klient zostanie automatycznie przekserowany na stronę systemu PayU; w celu dokonania zapłaty, należy kierować się instrukcjami generowanymi przez system. Po wykonaniu czynności wskazanych przez system, Klient zostanie automatycznie przekserowany na stronę www.berberis.com.pl oraz poinformowany, czy płatność została zaakceptowana.

2. W razie wyboru sposobu zapłaty, wskazanego w pkt b) lub c) powyżej, Towar zostanie wysłany do Klienta pod warunkiem wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego.


VI. DOSTAWA

1. Dostawy Towarów zamawianych w Sklepie Internetowym realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod wskazany przez Klienta adres.

2. Zamówienie realizowane jest niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży (odbiór osobisty) lub wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego. Termin realizacji Zamówienia zazwyczaj nie przekracza 1-2 dni roboczych, z zastrzeżeniem, że Zamówienie złożone w sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, zostanie przekazane do realizacji nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym. Termin dostawy zostanie potwierdzony w wiadomości e-mail. Akceptując regulamin, klient jednocześnie akceptuje, w pewnych sytuacjach (ze względu na różne miejsca magazynów) otrzymanie zamówienia w dwóch oddzielnych przesyłkach. 

3. Zamówienie zostanie potwierdzone (przyjęte do realizacji) pod warunkiem, że zamówione Towary będą dostępne. W przypadku niedostępności danego Towaru, Klient zostanie niezwłocznie (jednakże w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia zamówienia) poinformowany o anulowaniu Zamówienia z powodu braku Towarów lub o konieczności przedłużenia terminu realizacji Zamówienia, z prośbą o potwierdzenie woli dalszej realizacji tego Zamówienia. W przypadku braku Towaru lub braku woli dalszej realizacji Zamówienia, Klient otrzyma niezwłocznie zwrot opłat, jeśli takie w związku z realizacją Zamówienia uiścił.

4. Klient ma możliwość wyboru jednego z poniższych sposobów dostawy:

a) Kurier, 

b) Poczta Polska


5.
Koszty dostawy wynoszą:

a) Kurier-  15,00 złotych brutto (doliczony do ceny zakupu Towaru);

b) Poczta Polska (priorytet) - 9,95 złotych brutto

6. Klient będący Konsumentem otrzymuje wraz z Towarem lub w wersji elektronicznej (za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail) niniejszy Regulamin oraz pisemne potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży (fakturę/paragon).

7. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia:

a) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

b) niekompletności przesyłki,

c) niezgodności przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

8. Klient ma obowiązek dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika i niezwłocznego skontaktowania się ze Sprzedającego, w celu poinformowania go o zaistniałej sytuacji i ustalenia dalszych czynności.

9. Odbiór Towaru musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem.

10. W przypadku gdy Zamówienie nie zostanie zrealizowane z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego Towaru, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego, lub telefonu kontaktowego, Sprzedawcy przysługuje prawo dochodzenia od Klienta naprawienia szkody, którą Sprzedawca poniósł w związku z wykonaniem zobowiązania, w szczególności prawo do obciążenia Klienta kosztami poniesionymi w związku z realizacją Zamówienia oraz rzeczywistymi kosztami transportu Towaru (także pierwotnego, tzn. kosztu sprowadzenia Towaru w przypadku jego niedostępności w magazynie Sklepu Internetowego).


VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Klient będący Konsumentem, stosownie do przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), jest uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia odebrania Towaru, bez podania przyczyny.

2. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, Klient może skorzystać z formularza o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, ale nie jest to obowiązkowe.

3. Pismo zawierające oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży należy wysłać na adres: ul. H. Kołłątaja 7/23; 15-774 Białystok […] lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@berberis.com.pl (w takim wypadku Sprzedający niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

[Formularz odstąpienia od umowy znajduje się w na końcu regulaminu, w Załączniku Nr 1 ]

4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient jest obowiązany do zwrotu towaru Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru Sprzedającemu przed jego upływem.

5. Zwracany Towar musi być kompletny i niezniszczony, nienoszący śladów używania. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, w tym koszty odpowiedniego zabezpieczenia Towaru podczas transportu.

7. Uiszczona przez Klienta należność za Towar wraz z kosztami jego dostarczenia do Klienta, zostanie zwrócona na wskazany przez Klienta rachunek bankowy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).


VIII. REKLAMACJE

1. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną, stosownie do przepisów art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi.

2. Reklamacje mogą być składane mailowo na adres e-mail: sklep@berberis.com.pl, pisemnie na adres siedziby Sprzedającego lub osobiście przy ulicy H. Kołłątaja 7/23 w Białymstoku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu dokładnego terminu.

3. Sprzedający poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 
IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie internetowym oraz w procesie korzystania ze Sklepu internetowego Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.

2. Sprzedający przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania Umów sprzedaży Towarów zamówionych przez Klienta, rozpatrywania reklamacji i zwrotów lub przygotowywania ofert reklamowych przesyłanych drogą emailową, po uprzednim zapisaniu się klienta podczas rejestracji konta lub w późniejszym terminie do usługi "Newsletter", wysyłki zamówienia do klienta, przyjęcia płatności za pośrednictwem PayU lub banku. W związku z tym Państwa dane są przekazywane Kurierowi, hurtowni współpracujących ze sklepem, w celu realizacji Państwa zamówienia oraz firmie PayU S.A., w celu przekazania Państwa płatności na konto Sprzedającego za zamówione w sklepie produkty. 

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).

4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego, a także inne informacje handlowe.

5. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik Newsletter)

6. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

Sprzedający - Julia Łozowska, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Berberis Sklep Zielarski Julia Łozowska, ul. H. Kołłątaja 7/23, 15 – 774 Białystok, NIP: 542-283-40-32, REGON: 200819490, przestrzega zasad prywatności Klientów sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.berberis.com.pl (dalej: „Sklep internetowy”).

Dane osobowe podane przez Klienta podczas rejestracji konta lub składania zamówienia, w tym imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, przetwarzane są przez Sprzedającego w celu prowadzenia Sklepu internetowego, a w szczególności:

a) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży;

b) realizacji zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego;

c) rozpatrywania reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);

d) prowadzenia działań marketingowych poprzez przekazywanie Klientom informacji o sklepie, ofercie i promocjach – pod warunkiem wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowych, na zasadach opisanych poniżej.

Sprzedający przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania Umów sprzedaży Towarów zamówionych przez Klienta, rozpatrywania reklamacji i zwrotów lub przygotowywania ofert reklamowych przesyłanych drogą emailową, po uprzednim zapisaniu się klienta podczas rejestracji konta lub w późniejszym terminie do usługi "Newsletter", wysyłki zamówienia do klienta, przyjęcia płatności za pośrednictwem PayU lub banku. W związku z tym Państwa dane są przekazywane Kurierowi, hurtowni współpracujących ze sklepem, w celu realizacji Państwa zamówienia oraz firmie PayU S.A., w celu przekazania Państwa płatności na konto Sprzedającego za zamówione w sklepie produkty. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić Sprzedającemu świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym.

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, jest Sprzedający.

Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).

NEWSLETTER

Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego, a także inne informacje handlowe.

Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik Newsletter).

POLITYKA COOKIES

Sprzedający informuje, iż wykorzystuje pliki „cookies” w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych.

Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Klienta możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie jest konieczne każdorazowe wpisywanie loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych do koszyka, czy dostosowanie treści strony do zainteresowań Klienta. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych Sklepu Internetowego, co umożliwia Sprzedającemum rozwijanie Sklepu zgodnie z preferencjami naszych Klientów.

Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Klienta, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia Klienta i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. 
Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.


X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie maja przepisy powszechnie obowiązujące.

2. Wszelkie prawa do elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji itp. udostępnianych na stronie Sklepu internetowego, są zastrzeżone dla Sprzedającego, ewentualnie innych wyraźnie wskazanych podmiotów.

3. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu za nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych jego postanowień.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień.

5. Regulamin wchodzi z dniem 24.05.2018r. 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu:


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Adresat:

Julia Łozowska,

przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Berberis Sklep Zielarski Julia Łozowska,

ul. H. Kołłątaja 7/23, 15 – 774 Białystok.Ja/My (*)………………………………………………………….. niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy………………………………………………………………………/umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)


Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)Data

(*) niepotrzebne skreślićNasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny Berberis oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności.

Akceptuję Regulamin